DevsHouse '24

DevsHouse '24

Harshavardhan Bajoria

Harshavardhan Bajoria

Campus Expert, GitHub

Ishank Saxena

Ishank Saxena

Full Stack Engineer, Google

Chakravarthy V P

Chakravarthy V P

Founder & CTO, C4Scale

Krishna Agarwal

Krishna Agarwal

Senior Software Engineer, AWONE

Sayak Saha

Sayak Saha

Systems Engineer, Tata Consultancy Services

Sankhya Siddesh

Sankhya Siddesh

R&D and DevRel, Push Protocol

Harshavardhan Bajoria

Campus Expert, GitHub

Ishank Saxena

Full Stack Engineer, Google

Chakravarthy V P

Founder & CTO, C4Scale

Krishna Agarwal

Senior Software Engineer, AWONE

Sayak Saha

Systems Engineer, Tata Consultancy Services

Sankhya Siddesh

R&D and DevRel, Push Protocol